Noble Casino
Noble Casino

Noble Casino
WAŻNE

TA STRONA INTERNETOWA OBSŁUGUJE PLATFORMĘ OPROGRAMOWANIA DO GIER ("OPROGRAMOWANIE") PLAYTECH SOFTWARE LIMITED ("SPRZEDAWCA") Z LICENCJĄ DOSTARCZANĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ. WARUNKIEM ŚCIĄGNIĘCIA LUB INNEGO WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA JEST ZAWARCIE Z NAMI NASTĘPUJĄCEJ PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY SUBLICENCYJNEJ, KTÓRA ZARZĄDZA UŻYCIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

UŻYTKOWNIK PROSZONY JEST O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY I UPEWNIENIE SIĘ, ŻE JEJ ZAWARTOŚĆ JEST DLA NIEGO ZROZUMIAŁA. JEŚLI UŻYTKOWNIK MA JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE SWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY, POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM LUB RADCĄ PRAWNYM W SWOJEJ JURYSDYKCJI.

KLIKNIĘCIE NA PONIŻSZY PRZYCISK AKCEPTUJ OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH FORM KOMUNIKACJI, W CELU ZAWIERANIA UMÓW I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYM MU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH LOKALNYCH USTAW I PRZEPISÓW, KTÓRE WYMAGAJĄ ORYGINALNEGO (NIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) PODPISU.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z JEDNYM Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN KLIKAĆ NA PRZYCISK AKCEPTUJ I NIE ŚCIĄGAĆ, INSTALOWAĆ LUB WYKORZYSTYWAĆ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB OPROGRAMOWANIA.

1. DEFINICJE

Następujące terminy i wyrażenia, użyte w niniejszej Umowie, będą miały następujące znaczenie, chyba, że kontekst określa wyraźnie inne znaczenie:

1.1. "Online Casino" oznacza nasz internetowy system gier na stronie internetowej oraz związane z nim usługi i gry (w tym, lecz nie wyłącznie, Online Casino, online bingo, online poker oraz inne gry) proponowane na stronie internetowej.

1.2. "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie, które użytkownik powinien ściągnąć ze strony internetowej, do którego powinien mieć dostęp na stronie lub które powinien używać w inny sposób, aby brać udział w Online Casino, oraz wszelką dokumentację z nim związaną a także ulepszenia, zmiany, uzupełnienia, tłumaczenia oraz aktualizację tego oprogramowania.

1.3. "Użytkownik" oznacza użytkownika oprogramowania ściągniętego ze strony internetowej.

1.4. "My", "Nasze" oraz podobne terminy oznaczają Electraworks Limited.

1.5. "Strona internetowa" oznacza www.noblecasino.com, i inne związane z nią strony internetowe, na których działa online Casino i które są dostępne poprzez linki lub inne formy.

1.6. "Prawa własności intelektualnej" oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej, wszelkiego rodzaju, w tym między innymi ale nie wyłącznie, patenty, prawa autorskie, prawa do projektów, znaki towarowe, prawa do baz danych, wnioski o powyższe prawa, prawa moralne, wiedzę fachową, informacje poufne, nazwy domen, URL, nazwy handlowe lub inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej (i wszelkie licencje związane z nimi), niezależnie czy są czy będą zarejestrowane i czy pozostają w mocy w specyficznym kraju lub krajach lub innej części świata.

2. LICENCJA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA; OGRANICZENIA

2.1. Niniejszym gwarantujemy użytkownikowi ograniczoną, indywidualną, nieprzekazywalną, niewyłączną, globalną (za wyjątkiem określonym poniżej) licencję, aby użytkownik mógł ściągnąć, mieć dostęp i używać oprogramowania na swoim komputerze, wyłącznie w celu uczestniczenia w online Casino.

2.2. Niniejsza licencja dotyczy jedynie kodu obiektowego oprogramowania (np. skompilowana, złożona lub wykonywalna na maszynie wersja oprogramowania) i nie gwarantuje użytkownikowi jakichkolwiek praw, zgodnie z kodem źródłowym oprogramowania.

2.3. Poza tym niniejsza licencja nie obowiązuje na niektórych terytoriach, określonych okresowo przez nas; obecnie licencja nie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Antigui i Barbudzie, Holenderskich Antylach, Estonii i Cyprze i UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ I REGULARNIE SPRAWDZAĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ ODNOŚNIE LISTY WYŁĄCZONYCH TERYTORIÓW.

2.4. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyrażone wprost w części ‎2.1 powyżej. Poza tym użytkownik nie jest upoważniony i wyraża zgodę ma nieupoważnianie lub pomaganie innym w:

2.4.1. używaniu, kopiowaniu, zmienianiu, tworzeniu pochodnych dzieł na podstawie oprogramowania lub rozpowszechniania oprogramowania, żadnej jego części, lub kopii, adaptacji, transkrypcji lub jego połączonych części;

2.4.2. rozszyfrowania, odtwarzania kodu źródłowego, rozkładania, dekompilowania lub tłumaczenia lub konwertowania oprogramowania i jego części;

2.4.3. przekazywania, wypożyczania, wydzierżawiania, cedowania, podnajmowania lub udzielania sublicencji oprogramowania w jakikolwiek inny sposób;

2.4.4. usuwania praw autorskich, własnościowych lub innych treści napisów informacyjnych w oprogramowaniu (lub jego kopiach);

2.4.5. wykorzystywania oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części na korzyść lub na rzec osób trzecich, w tym poprzez "tablice informacyjne", usługi internetowe lub zdalny dostęp wydzwaniany, ASP, dostawców usług internetowych, umowy o czasowym korzystaniu, usługi outsourcingowe lub biurowe, lub

2.4.6. kopiowanie lub tłumaczenie jakiejkolwiek dokumentacji użytkownika dostarczonej online lub w formacie elektronicznym.

2.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa własności do oprogramowania, w tym do wszelkich zmian, rozszerzeń, adaptacji, tłumaczeń i innych zmian lub uzupełnień oprogramowania, przysługuje sprzedawcy, nawet jeśli zostały rozwinięte na podstawie pomysłów, sugestii i propozycji użytkownika lub innych osób trzecich. Użytkownik nieodwołalnie ceduje na rzecz sprzedawcy wszelkie prawa, prawa własności. Użytkownik może posiadać lub nabyć takie prawa, w tym między innymi ale nie wyłącznie, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub wiedzę fachową i użytkownik wyraża zgodę na podpisanie i dostarczenie sprzedawcy takich dokumentów, jeśli sprzedawca uzna za niezbędne jako dowód lub aby przelać wyżej wymienione prawa na rzecz sprzedawcy. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby nie próbować, bezpośrednio lub pośrednio, unieważnić w żadnym przypadku, lub dochodzić lub pomagać innym w dochodzeniu faktu, że prawa i tytuły do oprogramowania należą do innych osób trzecich niż sprzedawca lub że naruszają one prawa własności intelektualnej innych.

3. OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA DO SPRAWDZENIA LEGALNOŚCI UŻYTKOWANIA

Użytkownik potwierdza, że ma powyżej 18 lat i że w każdym razie jest pełnoletni zgodnie z przepisami kraju, w którym użytkownik mieszka. Użytkownik potwierdza także, że jest świadomy zagadnień prawnych dotyczących działania stron internetowych gier hazardowych i że rozumie, że My oraz sprzedawca nie gwarantujemy w żaden sposób, że korzystanie z oprogramowania do celów gier hazardowych, w rozumieniu przyjmowanym powszechnie w przemyśle, jest legalne we wszystkich jurysdykcjach.

Uwzględniając zmiany w przepisach prawnych w różnych jurysdykcjach, użytkownik podejmuje się sprawdzenie czy jego uczestnictwo w Online Casino oraz korzystanie z oprogramowania w obowiązującej go jurysdykcji jest legalne i wykonać te same czynności w zakresie wymaganym przez wszystkie obowiązujące prawa i przepisy właściwych władz.

4. ZASTRZEŻENIE GWARANCJI

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, GWARANCJI LUB POSTANOWIEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, RĘKOJMI LUB INNYCH.

MY ORAZ SPRZEDAWCA, ORAZ WSZELKIE POWIĄZANE SPÓŁKI I OSOBY TRZECIE, NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE DOROZUMIANE WARUNKI I GWRAANCJE (W TYM GWARANCJA PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU) I BEZ NARUSZENIA WCZEŚNIEJ WYMIENIONYCH POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH, NIE GWARANTUJEMY, MIĘDZY INNYMI, ŻE (A) OPROGRAMOWANIE NIE NARUSZA PRAW LUB ŻE (B) DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, LUB ŻE WSZELKIE USTERKI W OPROGRAMOWANIU BĘDĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE OPROGRAMOWANIE JEST POZBAWIONE WIRUSÓW, LUB ŻE (C) OPROGRAMOWANIE MA ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ I JEST PRZYDATNE DO JAKICHKOLWIEK KONKRETNYCH CELÓW, LUB ŻE (D) KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA Z INNYM OPROGRAMOWANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA, LUB NIEWŁAŚCIWYM SPRZĘTEM , NIE SPOWODOUJE USZKODZEŃ W OPROGRAMOWANIU LUB INNYM OPROGRAMOWANIU.

W PRZYPADKU BŁĘDÓW W KOMUNIKACJI LUB SYSTEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM, ANI MY ANI SPRZEDAWCA ANI ICH POWIĄZANE SPÓŁKI NIE BĘDZIEMY POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI KOSZTAMI, WYDATKAMI, STRATAMI LUB ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z TAKICH BŁĘDÓW.

ANI MY ANI NASZE POWIĄZANE SPÓŁKI LUB INNE OSOBY TRZECIE NIE MOŻEMY ODPOWIADAĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB TRZECICH ZA PŁATNOŚCI UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z USTERKI LUB BŁĘDU W OPROGRAMOWANIU, LUB ZWIĄZANYCH ZE WSZELKIMI ROSZCZENIAMI LUB ŻĄDANIAMI SPRZEDAWCY LUB INNYCH OSÓB TRZECICH O ZWROT TAKICH PŁATNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z TAKIMI PŁATNOŚCIAMI.

5. POUFNOŚĆ

Oprogramowanie zawiera informacje prywatne i poufne, które stanowią tajemnicę dla nas lub dla sprzedawcy. Użytkownik wyraża zgodę, przez cały okres korzystania z oprogramowania oraz potem, na (a) zachowanie wszelkich takich poufnych informacji w tajemnicy; (b) nie ujawnianie takich poufnych informacji osobom trzecim i nie używania takich poufnych informacji dla innych celów niż uczestniczenie w Online Casino. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na podjęcie wszelkich rozsądnych kroków przez cały czas, w celu ochrony i zachowania poufności takich informacji.

6. GWARANCJE I DEKLARACJE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik gwarantuje i deklaruje nam, że:

6.1. Nie jest mieszkańcem żadnego z wyłączonych terytoriów wymienionych w punkcie ‎2.3 powyższym oraz

6.2. Użytkownik sprawdził legalność swojego uczestnictwa w Online Casino i korzystania z oprogramowania w każdej obowiązującej go jurysdykcji i stwierdził, że te same punkty są legalne w tych jurysdykcjach w zakresie wymaganym przez wszystkie obowiązujące prawa i przepisy właściwych władz.

7. ZMIANY WPROWADZONE W NINIEJSZEJ UMOWIE

7.1. Możemy dokonać zmian w niniejszej umowie w dowolnym momencie według naszego własnego uznania. Takie zmiany będą ważne od daty przez nas określonej na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy poinformowaliśmy wyraźnie użytkownika o takich zmianach. Użytkownik powinien jednakże zalogować się regularnie na stronie internetowej, aby sprawdzić, czy znajdują się na niej powiadomienia o zmianach.

7.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wyłącznie on jest odpowiedzialny za uzyskanie informacjo takich zmianach. Jeśli użytkownik korzysta wciąż ze strony internetowej lub Online Casino po dacie wejścia w życie niektórych zmian (niezależnie od sposobu, w jaki poinformowaliśmy o takich zmianach), użytkownik uznaje takie zmiany za wiążące niezależnie od tego, czy otrzymał lub przeczytał powiadomienia o stosownych zmianach. Jeśli użytkownik nie uznaje stosownych zmian za wiążące, powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej lub Online Casino.

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

8.1. Umowa ta wchodzi w życie i jest wiążąca dla użytkownika od momentu zaakceptowania jej przez niego poprzez kliknięcie na przycisk Akceptuj i powinna obowiązywać aż do rozwiązania zgodnego z niniejszymi postanowieniami.

8.2. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, podlegającym postanowieniom punku 8.4. W celu rozwiązania umowy, użytkownik powinien wysłać nam pisemną informację o zakończeniu jego uczestnictwa w stronie internetowej i Online Casino oraz zamknięciu konta użytkownika u nas.

8.3. Możemy w dowolnym momencie rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne poinformowanie użytkownika.

8.4. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy, przez Użytkownika lub przez nas, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że (i) jego prawo do korzystania z oprogramowania jest rozwiązane natychmiastowo i (ii) Użytkownik zaprzestanie wszelkiego korzystania z oprogramowania oraz (iii) usunie oprogramowanie ze swojego komputera, twardych dysków, sieci oraz innych materiałów służących do przechowywania.

9. WYŁĄCZENIE ZASTRZEŻEŃ WOBEC SPRZEDAWCY; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni przed użytkownikiem na mocy niniejszej umowy i chociaż zobowiązania użytkownika na mocy niniejszej umowy są także korzystne dla sprzedawcy, jego powiązanych spółek (i mogą być przez nich także egzekwowane), sprzedawca, jego powiązane spółki nie są stronami niniejszej umowy i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie szkody, które może ponieść użytkownik lub inne osoby trzecie niezależnie od formy działania, w związku z naruszeniem umowy, popełnieniem czynu niedozwolonego (włącznie z zaniedbaniem), odpowiedzialności obiektywnej lub innej.

9.2. Użytkownik może wybrać ściągnięcie i korzystanie z oprogramowania. Jeśli użytkownik podejmie taką decyzję, przyjmuje on do wiadomości. że wykonuje ją z pełnym zrozumieniem umowy, w tym postanowień punktu ‎9 oraz na własne ryzyko. W ŻADNYM RAZIE MY (I DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, TAKŻE SPRZEDAWCA) LUB INNE POWIĄZANE SPÓŁKI, ŁĄCZNIE:

9.2.1. NIE MOŻEMY BYĆ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE NASTĘPCZE, POŚREDNIE, DODATKOWE LUB SPECJALNE SZKODY LUB STRATY; LUB STRATY BIZNESOWE, ZYSKÓW, DOCHODÓW, UMÓW LUB SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; LUB STRAT LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE STRAT, USZKODZEŃ JAKICHKOLWIEK DANYCH; lub

9.2.2. NIE MOŻEMY BYĆ NIGDY POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, WYNIKAJĄCYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WEDŁUG UMOWY LUB JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWA, ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE MNIEJSZĄ (A) KWOTĘ WPŁACONĄ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA I UŻYWANĄ PRZEZ NIEGO DO CELÓW GIER HAZARDOWYCH LUB (B) 1000 EURO (TYSIĄC EURO).

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1. Prawo właściwe. Struktura, ważność i wykonanie niniejszej umowy będzie podlegać prawu Anglii.

10.2. Sądy właściwe. Wszelkie postępowania prawne wynikające lub związane z niniejszą umową podlegają jurysdykcji sądów w Londynie, w Anglii. Nie stanowi to jednakże przeszkody, abyśmy mogli wystąpić ze skargą do sądu jakiejkolwiek innej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego.

10.3. Zasada rozdzielności. Naruszenie zgodności z prawem, nieważność lub możliwości wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszej umowy nie naruszy zgodności z prawem, ważności lub możliwości wyegzekwowania pozostałej części.

10.4. Język. Angielska wersja niniejszej umowy przeważa nad wszystkimi innymi wesjami językowymi wydanymi przez nas.

10.4.1. Wyłączenie cedowania przez użytkownika. Użytkownik nie może cedować niniejszej umowy lub wszelkich poniższych praw i obowiązków innym stronom.

10.4.2. Priorytet. Niniejsza umowa przeważa w przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi zasadami i warunkami i innymi umowami lub dokumentami odnoszącymi się do niniejszej umowy lub używanymi w połączeniu z oprogramowaniem.

10.4.3. Powiadomienia. Użytkownik wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji od nas w formie elektronicznej. Informacje elektroniczne mogą być umieszczone na stronie internetowej lub plikach wiadomości/pomocy aplikacji klienckiej Użytkownika, lub dostarczone na adres email Użytkownika. Wszelkie wiadomości w formacie elektronicznym lub papierowym będą uważane za formę "pisemną" i muszą być otrzymane nie później jak pięć dni pracujących po wysłaniu lub rozpowszechnieniu, niezależnie czy Użytkownik otrzymał lub odzyskał taką komunikację. My zastrzegamy sobie prawo, ale nie bierzemy na siebie odpowiedzialności, aby dostarczyć informacje w formacie papierowym. Wszelkie powiadomienia wymagane w formie pisemnej lub pytania dotyczące niniejszej umowy powinny być przekazane do nas na adres support@noblecasino.com.

JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZYJĘCIE POWYŻSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, POWINIEN KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY PRZYCISK AKCEPTUJ.


Noble Casino
Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino

Warunki Uczestnictwa | Licencja użytkownika | Uczciwy hazard & Bezpieczeństwo | Deklaracja prywatności | Cookie Notice | Pomoc | Odpowiedzialny hazard | Mapa Strony | Członkowie

Dostawca niniejszego serwisu, spółka ElectraWorks Limited, uzyskała licencję wydaną przez rząd Gibraltaru i podlega nadzorowi Komisarza Gibraltaru ds. Hazardu na mocy Ustawy o grach hazardowych z 2005 r. Spółka ElectraWorks Limited uzyskała też licencję na prowadzenie zakładów o ustalonych szansach (RGL No. 051) oraz licencję na prowadzenie kasyna (RGL No. 50) w ramach działalności hazardowej na odległość.

Strony serwisu w jezyku polskim sa skierowane wyłacznie do osób, które chca skorzystac z naszych usług w jezyku polskim poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar
This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.